. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
.

شهرک های صنعتی

  

شهرک ها >> شهرك صنعتي اميركبير >> غیر فلزی >> شرکت زغال قالب


مشخصات شرکت زغال قالب

 شرکت زغال قالب   نام شرکت
 غیر فلزی   طبقه بندی شرکت
 01/01/1387   تاریخ ثبت
    شماره ثبت
  ریال   سرمایه ثبت شده
    رشته کاری
 کشـور ما ايران از معدود کشورهاي غيـرصنعتي اسـت کـه به تکنولوژي توليد زغال فـشـرده مجهز اسـت. اولين کارخانـه توليد زغال فشرده در سـال 1376 با همياري و هــمکاري مـسـئـولـين وزارت صـنايـع ( که بـه ضرورت تولـيد آن پي برده بودند) در شهرستان کاشان ايجاد گرديد. گرچه در چـند سال اخير چندين کارگاه کوچـک ديگر نـيز بـه توليد زغال ( فشـرده پرداختـه اند، امـا زغـال قالب ( بــه عنـوان اولـين توليد کننده همچـنان عنوان تنها توليدکنـنده داراي پروانه بهره برداري را داراسـت زيــرا تــوليدکـنندگـان متفرقـه - به عـلت نداشـتـن فرمول گيـاهي - بـا افـزودن مـواد شـيـمـيايي ( که در زمــان اشتعال بـاعـث صدور گـازهاي خطرنـاک مـي شــود ) نتـوانســته اند موافقت اداره ها و سـازمانـهاي ذيربط را براي دريـافت مجـوز و پروانه بهره برداري کسب نمايند. با تــوليد زغـال فـشرده در ايران انحصار توليد آن که قبلا تنها در اخـتيار هشت کـشـور جـهان بـود به پـايان رسيد و ايران بعنوان نهمين کشور تــوليــد کننـده زغال فشرده و اوليـن کشـوري کـه از فـرمول صد در صد گياهي استفاده مي نمايد وارد عرصه رقابت جهاني گرديد عليرغم رقابت شديد بين کمپانيهاي بزرگ تـوليد زغال فشرده(کشور هـاي ژاپـن ، هـلند ، آمريـکا ، چيـن و...) جهـت تسلط بر بازار مصرف کـشـورهاي عــربي با توجـه به کيفيــت بـــالاي ـزغـال فـشــرده ايـران شـرکـت زغال قالب ) که بـر خلاف کشـورهاي فوق از چسـب گياهـي بجـاي چسب شـيميايـي اسـتفاده مــي نمـايد،ايــن شرکـت تاکـنـون تـقـاضـاهاي مکـرري از کشورهاي عربي و حتـي کشـورهـاي اروپايـي جهت خريد زغال فشرده داشته است. و در حال حاضر محصولات خود را به سه قاره جهان صادر مي نمايد.   تاریخچه
    خط مشی کیفیت
    تعداد نیروها
 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر - شرکت زغال قالب   آدرس
 2553450- 2553451- 2553490   تلفن (ها)
 2553491   فکس (ها)
    موبایل (ها)
 info@zoghalghaleb.com   ایمیل
 http://www.zoghalghaleb.com   سایت
    توضیحات